การเขียนงานวิจัย

5.งานวิจัยที่เกี่ยวข อง(ควรมีสัก5-10 งานวิจัยวิธีการที่สะดวกคือให นําบทคัดย อของแต ละเล ม มาเขียนในบทที่2 ของหัวข องานวิจัยที่เกี่ยวข อ) ***** การ ...

CUIR at Chulalongkorn University: Home

Chula's Theses, Research Reports, Journal Articles, Special Lectures, and more!! The Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR) The Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR) is a digital collection of full text academic works by faculty members, researchers and graduate students of Chulalongkorn University.

ระบบฐานข้อมูลวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. - Kasetsart University Research ...

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. ติดต่อสอบถามการใช้งาน ที่ ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สวพ.มก. โทร. สายใน 1459, 1805 สายนอก -2561-4640.

วิจัยและนวัตกรรม

งานวิจัย 8 strategic research themes. มจธ. มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมีผลกระทบสูงต่อทั้งเศรษฐกิจและสังคม โดยตั้ง ...

Annals of Improbable Research - Wikipedia

The Annals of Improbable Research (AIR) is a bimonthly magazine devoted to scientific humor, in the form of a satirical take on the standard academic journal. AIR, published six times a year since 1995, usually showcases at least one piece of scientific research being done on a strange or unexpected topic, but most of their articles concern real or fictional absurd experiments, such as a ...

National Nanotechnology Center (NANOTEC)

Oct 27, 2022is a governmental organization under the National Science and Technology Development Agency (NSTDA), the Ministry of Higher Education, Science, Research, and Innovation (MHESI) which was established on August 13, 2003. The main mission of the center is to build, support, and promote the benefits of nanotechnology as well as to disseminate ...

การเขียนบทสรุปงานวิจัย

การเขียนบทสรุปงานวิจัย โครงการส่งเสริมการทาผลงานทางวิชาการของบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง การสร้างผลงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตาแหน่ง ...

RBRU e-Research ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ จันทสิทธิ์ และ ธีระวัฒน์ ชื่นอัศดงคต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3: 2564 : การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือก ...

(Pdf) งานวิจัยในชั้นเรียน : การใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อ ...

งานวิจัยในชั้นเรียน : การใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กอนุบาล . งานวิจัยในชั้นเรียน : การใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อ ...

งานวิจัย - Faculty of Medical Technology

งานวิจัย - Faculty of Medical Technology. The faculty focuses on both basic and translational researches to address the important research questions to solve problems identified in various settings. Beside a large number of publications in international journals and patents, research findings and outputs produced by our ...

วิจัย - คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวฯ จุฬาฯ รับมอบทุนสนับสนุนการศึกษาและทุนสนับสนุนงานวิจัย จากบริษัทเม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Faculty of Economics, Chiang Mai ...

2. ด้านการวิจัย สร้างงานวิจัยที่เป็นเลิศเพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 3. ด้านบริการวิชาการ เผยแพร่องค์ความรู้ ...